Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Πως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ανακαλύπτει την αλήθεια της Αγίας Γραφής

Τὸ κατωτέρω δημοσίευμα μας εστάλη από τὸν φίλον Ἰ. Μ. καὶ μας εντυπωσίασε. Τὸ περιστατικό ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ τεῦχος Ἰουλίου 1970 τοῦ περιοδικοῦ Avionics News (Ἀεροπορικὰ νέα), μηνιαίας ἐκδόσεως τῆς Aircraft Electonics Association Inc., ἡ ὁποία ἑδρεύει εἰς Σαρασότα τῆς Φλώριδας ΗΠΑ (Sarasota, Florida). Ὁ κ. Harold Hill (Χάρολτ Χίλλ), Πρόεδρος τῆς Curtis Engine Company (Ἑται­ρεία Κούρτις Έντζιν), εκ Βαλτιμόρης (Πολιτεία Μαίρυλαντ, Η.Π.Α.) και Σύμβου­λος εις το διαστημικὸν πρόγραμμα διηγείται τα ακόλουθα: «Νομίζω, ότι ένα απὸ τα πλέον εκπληκτικὰ πράγματα, τα οποῖα μας παρέχει σήμερον ο Θεός, συνέβη τελευταίως εις τους αστροναύτες μας και τους διαστη­μικοὺς επιστήμονας εις το Green Beld Md (Γκρήιν Μπέλτ, της Πολιτείας Μαί­ρυλαντ). Αστροναύτες και επιστήμονες προσεπάθουν να προσδιορίσουν την θέ­σιν του Ηλίου, της Σελήνης και των πλανητών εις τον διαστημικὸν χώρον μετὰ 100 και 1000 έτη απὸ τώρα. Πρέπει να γνωρίζωμεν την θέσιν αυτήν, ωστε να μην αποστείλωμεν τεχνητοὺς δορυφόρους, οι οποίοι θα συγκρουσθούν αργότερα επὶ τινος άστρου κατὰ την διάρκειαν των περιστροφών του. Οφείλομεν να καθορίσωμεν (προσδιορίσωμεν) την τροχιὰν των τεχνητών δορυφό­ρων, λαμβάνοντες υπ’ όψιν την διάρκειαν της ζωης των και την προσεχή θέση των πλανητών, ούτως ώστε να μην αποτύχει οριστικώς (will not bog down) η όλη προσπάθεια της αποστολής.

Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἐτέθη εἰς λειτουργίαν ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστής, ὁ ὁποῖος ἄρχισε νὰ καταμετρᾶ διὰ μέσου τῶν αἰώνων τὸν χρόνον, πρὸ τῶν ἡμερῶν καὶ μετὰ τὰς ἡμέρας μας. (Σ.Μ. Τοῦτο ἔπρεπε νὰ γίνῃ διὰ νὰ καθορισθοῦν οἱ συντεταγμένες τῶν οὐρανίων σωμάτων κατὰ τὸν ροῦν τῶν αἰώνων). Αἰφνιδίως ὅμως ὁ ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστής "ἐμπλοκαρίσθη" (came to a halt). Ὁ ὑπολογιστὴς σταμάτησε καὶ ἔδωσε κόκκινο σῆμα, τὸ ὁποῖο ἐσήμαινε, ὅτι συ­νέβαινε κάποιο λάθος ἢ ὡς πρὸς τὰς πληροφορίας, ποὺ τοῦ ἔδωσαν, ἢ ὡς πρὸς τὰ ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα ἐξήγοντο, συγκρινόμενα πρὸς τὰ δεδομένα (standards). Οἱ χειριζόμενοι τὸν ἠλεκτρονικὸν ὑπολογιστὴν ἐκάλεσαν τοὺς τεχνικοὺς διὰ νὰ τὸν ἐλέγξουν, αὐτοὶ ὅμως μετὰ τὸν ἔλεγχον βεβαίωσαν ότι Είναι τέλειος. Ὁἐπικεφαλὴς τῶν ἐργασιῶν τῆς Ι .Β .Μ. ρώτησε "τί συμβαίνει; τί δὲν πηγαί­νει καλά;" Εἰς τὴν ἐρώτησίν του οἱἐπιστήμονες τοῦ Διαστημικοῦ Κέντρου ἀπήντησαν: "Λοιπόν, εὑρήκαμε ὅτι λείπει μία ἡμέρα ἀπὸ τὸ διάστημα κατὰ τοὺς παρελθόντας αἰώνας. (Well, we have found there is a missing in space in elapsed time). Εἰς τὴν ἀμηχανίαν των ἄρχισαν νὰ ξύνουν νευρικὰ τὸ κεφάλι των καὶ νὰ τραβοῦν τὰ μαλλιὰ των. Ἀλλὰ δὲν εὕρισκαν ἀπάντησιν. Ἕνας ὅμως ἐκ τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος, ὁ ὁποῖος ἦτο πιστός, εἶπε κάποιαν στιγμή, "ξέρετε, ὅταν ἤμουν μαθητὴς τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου, μᾶς εἶχαν εἰπεῖ, ὅτι ὁ ἥλιος ἐστάθη ἀκίνητος εἰς τὸν οὐρανόν". Οἱ συνάδελφοί του δὲν τὸν ἐπίσπευσαν. Ἀφοῦ ὅμως δὲν εἶχαν ἄλλην ἀπάντησιν εἰς τὸ ἀνεξήγητον αἴνιγμα των, τοῦ εἶπαν: "Ἀπόδειξέ μας αὐτὸ ποὺ λέγεις". Ἐκεῖνος πῆρε μίαν Ἁγίαν Γραφήν, ἀνέτρεξε εἰς τὸ βιβλίο τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, ὅπου εὑρῆκαν μίαν ἀρκετὰ περίεργη ἔκθεσιν δι' οἱονδήποτε, ὁ ὁποῖος διαθέτει κοινὸν νοῦ. Ἐκεῖ (Ἰησοῦς τοῦ ΝαυῆΙ, 8-14), εὑρῆκαν ὅτι ὁ Κύριος λέγει εἰς τὸν Ἰη­σοῦ τοῦ Ναυῆ: "Μὴ φοβηθῇς αὐτούς (τοὺς ἐχθρούς σου), εἰς γὰρ τὰς χείρας σου παραδέδωκα αὐτούς· οὐχ ὑπολειφθήσεται ἐξ αὐτῶν οὐδεὶς ἐνώπιον ἡμῶν" (στίχος 8). Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἐνδιεφέρετο, διότι ἔπρεπε νὰ τελείωσῃ τὴν καταδίωξιν τῶν ἐχθρῶν του ἐν ὅσῳ ἦτο ἡμέρα- ἐὰν ἤρχετο τὸ σκοτάδι τῆς νυκτός, δὲν θὰ ἐ­πιτύγχανε ἡ καταδίωξις. Δι' αὐτὸ ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ παρεκάλεσε τὸν Κύριον νὰ κάμῃ θαῦμα, οὕτως ὥστε ὁ ἥλιος νὰ μείνῃ ἀκίνητος. ("Καὶ εἶπε ὁ Ἰησούς στήτω ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαῶν, καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αἰλῶν", στίχ. 12). "Καὶ ἔστη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἐν στάσει (...) καὶ ἔστη ὁ ἥλιος κατὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς· καὶ οὐκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οὐδὲ τὸ πρότερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον" (στίχ. 13-14). Καὶ πράγματι ὁ ἥλιος ἐστάθη καὶ ἡ σελήνη ἔμεινε ἀκίνητος (...). Ὁ ἥλιος ἔμει­νε ἀκίνητος εἰς τὸ μέσον τοῦ οὐρανοῦ. Δὲν ἐπροχωροῦσε πρὸς τὴν δύσιν του ἐπὶ μίαν ὁλόκληρον ἡμέρα. Μία τόσον περιφανῆ ἡμέρα, ὥστε νὰ ἀκούσῃ ὁ Θεὸς τέτοιαν προσευχὴ τοῦ ἀνθρώπου, δὲν ἐφάνει ποτὲ οὔτε κατὰ τὸ πρόσφατον παρελθόν.

Κατόπιν τούτου ὁ διαστημικὸς ἐπιστήμων εἶπε: "Ἰδοὺ ἡ μία ἡμέρα, ἡ ὁποία μᾶς λείπει". Ἡ πληροφορία αὐτὴ ἐπρογραμματίσθη εἰς τὸν ἠλεκτρονικὸν ὑπολο­γιστήν, ὁ ὁποῖος προέβη εἰς ὑπολογισμοὺς περὶ τὸν χρόνον, ποὺ ἀνεφέρετο τὸ πε­ριστατικόν. Ὁ ὑπολογιστὴς ἀπήντησε, ὅτι συνεφώνη, ἀλλ' ὄχι ἀκριβῶς. Ὁ παρελ­θὼν χρόνος, ὁ ὁποῖος ἔλειπε κατὰ τὴν ἡμέρα, περὶ τῆς ὁποίας ὠμίλει τὸ βιβλίον τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, δὲν ἦτο μιά πλήρης ἡμέρα. Ἦτο μόνον 23 ὧρες καὶ 20 λεπτά. Οἱἐπιστήμονες ἄνοιξαν καὶ πάλιν τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ ἐδιάβασαν μετὰ προσοχῆς τὸ κείμενον. Παρατήρησαν λοιπόν, ὅτι εἰς τὸ Ἑβραϊκὸν κείμενον "ἕως μι­ᾶς ὁλοκλήρου ἡμέρας" (Σ.Μ. Δηλαδὴ ὁ ἥλιος ἐστάθη ὄχι ὁλόκληρη, ὄχι πλήρη ἡμέρα, ἀλλὰ περίπου μίαν ἡμέρα). Αἱ μικραὶ αὗται λέξεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς "ἕ­ως μιᾶς ὁλοκλήρου ἡμέρας" εἶναι σπουδαῖαι. Ἐν τούτοις οἱ ἐπιστήμονες παρέμεναν ἀκόμα εἰς ἀπορία, διότι, ἐὰν ἐσυνέχιζαν νὰ λείπουν 40 λεπτά, θὰ ἀντιμετώπιζαν δυσχέρειες διὰ τὰ μελλοντικὰ 1000 ἔτη. Ἔπρεπε νὰ εὑρεθοῦν τὰ ἐλλείποντα 40 λεπτά, διότι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς θὰ ἐπολλαπλασιάζετο πολλὲς φορὲς κατὰ τὴν τροχιά. Ἀλλ' ὁ πιστὸς ἐπιστήμων (ὁ ὁποῖος ὑπέδειξεν τὸ χωρίον ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν τοῦ Ναυῆ) ἐνεθυμήθη ἐπίσης, ὅτι κάπου γράφεται εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν, ὅτι ὁ ἥλιος ἐπέστρεψε εἰς τὰ ὀπίσω. Οἱ συνάδελφοί του ἐπιστήμονες τὸν εἰρωνεύθηκαν, ὅτι ἔχασε τὸ λογικό του. Παρὰ ταῦτα ἄνοιξαν τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ ἀνέγνωσαν ἀπὸ τὸ 20όν κεφάλαιον τοῦ βιβλίου τῆς Δ' Βασιλειῶν τοὺς στίχους 9-11. Ἐκεῖ ἀναφέρεται, ὅτι ὁ ἑτοιμοθάνατος βασιλεὺς Ἐζεκίας ἐδέχθη τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ προφήτου Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος τὸν βεβαίωσε, ὅτι δὲν θὰἀποθάνῃ, ἀλλὰ θὰ ζή­σῃ. Ὁ Ἐζεκίας ὅμως δὲν ἐπίστευσε εἰς τὸν λόγον τοῦ προφήτου καὶ ἐζήτησε ἀπο­δείξεις. Ποὶαν ἀπόδειξιν θὰ ἔχω, ὅτι θὰ μὲ θεραπεύσῃ ὁ Κύριος; εἶπε εἰς τὸν Ἠσαΐα (στίχ. 8). Καὶ ὁ Ἠσαΐας τοῦ ἀπήντησε: Ἡ σκιὰ τοῦ ἡλιακοῦ ὡρολογίου θὰ προχώρησῃ δέκα βαθμίδας ἐμπρὸς ἢ δέκα βαθμίδας πρὸς τὰ ὀπίσω. (Σ .Μ. Τὸ ἡλιακὸν ὡρολόγιον, περὶ τῆς σκιᾶς τοῦ ὁποίου γίνεται λόγος, ἦτο μία ὄρθια στήλη, ἡ ὁποία ἦτο τακτοποιημένη εἰς σειρὰ βαθμίδων οὕτως ὥστε ἡ σκιὰ τῆς στήλης αὐτῆς νὰ δεικνύῃ τὰς ὥρας ἀναλόγως τοῦ ποῦ ἔπιπτε ἡ σκιὰ του Ηλίου). Εἰς τὴν προόρασιν του Ησαΐα ὁ Ἐζεκίας ἀπήντησε: Δὲν εἶναι καὶ τόσον θαυ­μαστόν, ἐὰν ἡ σκιὰ του Ηλίου προχωρήσῃ "δέκα βαθμούς" πρὸς τα εμπρός. Θαυμαστὸν εἶναι ἡ σκιὰ νὰ ὑποχωρήσῃ "δέκα βαθμοὺς εἰς τὰ ὀπίσω" (στίχ. 10). Ὁ προφήτης Ἠσαΐας συνεχίζει ἡἉγία Γραφή, παρεκάλεσε τὸν Κύριον διὰ τὸ θαῦμα τοῦτο (ὥστε νὰ πεισθῇ ὁ βασιλεύς). Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε! "Ἐπέστρεψε ἡ σκιὰ εν τοῖς ἀναβαθμοῖς εἰς τὰ πίσω δέκα βαθμούς", δηλ. ἡ σκιὰ τοῦ ἡλίου ὑπεχώρησε εἰς τὰ σκαλοπάτια 10 βαθμοὺς πρὸς τὰ πίσω (στίχ. 11). Δέκα βαθμοὶ ἀντιστοι­χοῦν πρὸς 40 λεπτὰ ἀκριβῶς. Ὥστε 23 ὦρες καὶ 20 λεπτὰ τοῦ βιβλίου Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, σὺν 40 λεπτὰ τοῦ βιβλίου τῆς Δ' Βασιλειῶν, συμπληρώνουν τὰς 24 ὥρας, αἱ ὁποῖαι ἔλειπαν. Τὰς ὥρας αὐτὰς ἔπρεπε οἱ ἐπιστήμονες να ενσωματώσουν εἰς τοὺς ὑπολογισμοὺς των (they had to log in the log book), ὡς τὴν ἀπολεσθεῖσα ἡμέραν τοῦ σύμπαντος». Και ὁ Χάρολτ Χὶλλ καταλήγει: «Δὲν εἶναι τοῦτο καταπληκτικό; Ὁ Θεός μας προκαλεῖ σύγχυσιν εἰς τοὺς ἐπιστήμονας, διότι τοὺς ὑποχρεώνει νὰ ἀναγνω­ρίζουν τὴν ἀλήθειαν Του» (Our God is rubbing their noses in His «truth». That is right). Διὰ νὰ πιστεύσωμεν εἰς τὴν ἀλήθειαν τῶν θεόπνευστων λόγων τῆς Ἁγίας Γρα­φῆς δὲν ἔχομεν βεβαίως τὴν ἀνάγκην τῆς ἐπιστήμης. Ἀλλ' ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὅταν η επιστήμη -παρὰ τὴν θέλησίν της ή εντελώς απροόπτως πολλάκις-επιβεβαιώνει τὴν ἀλήθειαν τῆς Ἁγίας Γραφής, είναι φυσικὸν νὰ δίδει αφορμὴν με­γαλύτερης δοξολογίας πρὸς τὸν Θεὸ. Δια τούτο κατεχωρήσαμε την πιστὴ μετάφραση ενὸς καταπληκτικού γεγονό­τος, το οποίο έρχεται -όπως πολλὰ άλλα- να αποδείξει την ιστορικὴν αλήθεια της Αγίας Γραφής. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009.

Εναντίωση του συγγραφέα: Για να δεχθούμε την γνησιότητα των ανωτέρω ισχυρισμών πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπάρχει ο Θεός που πραγματικά υποστήριζε μόνο τους Ισραηλήτες και δεν ήταν ο Θεός όλων των ανθρώπων–λαών της Οικουμένης. Αλλά τέτοιος μεροληπτικός θεός δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχουν όμως θεοί που τους «νοικιάζεις», για αποκλειστική χρήση. Οι Ισραηλίτες είχαν τον αποκλειστικό τους θεό! Τον εφεύρε το θεόπνευστο ιερατείο τους. Οι διάφοροι θεοί πλάστηκαν από αντίστοιχους λαούς καθ΄ εικόνα και ομοίωσή τους, σύμφωνα με το τί συνέφερε στους εκάστοτε μάγους-προφήτες και βασιλιάδες. Η παραπάνω ιστορία είναι συγκυρία συμτώσεων. Και συρράπτονται τέτοιες περιπτώσεις στα ραφεία των αετονύχηδων μάγων,οι ερμηνευτές σημείων, τεράτων και καιρών κατά το δοκούν. Ακούς εκεί να σταματήσει ολόκληρο το σύμπαν, για να ευνοϊθεί ο εκλεκτός Του – μαζικός δολοφόνος Ιησούς του Ναυή! Τέτοιοι ισχυρισμοί προκακούν θυμιδία. Λογικά δεν στέκουν, για αφυπνισμένους σκεπτόμενους ανθρώπους, μόνο οι ευρισκόμενοι σε θρησκευτικές ομηρίες, θύματα της ευπιστίας τους, μπορούν να πιστεύουν και να θαυμάζουν παρόμοια καλοσερβιρισμένα σκευάσματα παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Οι επιστημονικές κατακτήσεις δεν μπορούν να έχουν καμιά σχέση με τους πολέμιους της γνώσης και της μόρφωσης, για την θρησκευτική, και κάθε άλλη μορφή ομηρίας, απελευθέρωση των σιωπηρών αμνών. Ας πάψουν, επιτέλους, να ερμηνεύουν, σε κάθε ευκαιρία, τα πάντα σύμφωνα προς τις θρησκευτικές τους επιδιώξεις. Αν πράγματι νοιαζονται για το καλό και την ευημερία των πιστών-ποιμνίων, άς φροντίσουν το ποίμνιο των αγροτών, π.χ, αντί να πωλούν το πρωτογενές σιτάρι, να τον πωλούν σε αρτοσκευάσματα, αλέθοντας, ζυμώνοντας και ψήνοντάς τον οι ίδιοι. Ας προστατεύσουν τον καταναλωτή πιστό από τη διπλή καταλήστευση και ως εργαζομενο και ως καταναλωτή(μειωμένες αμοιβές εργασίας και φουσκωμένες τιμές στα αγαθά που αγοράζει). Φτάνουν τα προκλητικά καρακιοζλίκια. Καιρός να μεταμεληθούν και να αρχίσουν να νοιάζονται και για τα επίγεια προβλήματα των πιστών συνελλήνων συμπατριωτών τους. Αν πράγματι θέλετε την Χριστιανική Ορθοδοξία να πάει πλαϊ-πλάι με τον Ελληνισμό(όπως καμώνεστε ότι επιδιώκετε), είσθε αναγκασμένοι, ν’ αλλάξετε τροπάρια. Αλλοιώς αυτός ο ισχυρισμός σας, θα εξακολουθήσει να αποτελεί αισχρό εργαλείο άγριας εκμετάλλευσης και εξαχρίωσης του βασανισμένου ποιμνίου-πολίτη και θα στραφεί ενάντιά σας. Κουφοβράζει το καζάνι, έρχεται η μεγάλη έκρηξη! Δεν μπορείτε να συνεχίζετε να επικαλείσθε κομμουνιστικούς κινδύνους και καταραμένους αθεϊστές. Αυτός ο εμπαιγμός άς σταματήσει. Άς σταματήσει, επι τέλους, η διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας και η κακοποίηση των ανθρωπιστικών αξιών, γιατί όπως ισχυρίζεσθε εσείς οι ίδιοι, ο ίδιος ο Μεγάλος Αρχηγός της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, διακηρύσσει ότι όλοι οι άνθωποι έχουν ίσα δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις. Ότι είναι ίσοι απέναντι στον Πατέρα θεό. Ότι ο άθρωπος αξίζει στα μάτια του Θεού και πρέπει να τον περιβάλλουμε με απέραντι αγάπη. Ξεχνάτε το αγαπάτε αλλήλους; Εσείς οι εκπρόσωποί Του, γιατί κακοποιείτε το συνάνθρωπο, κρατώντας τον στην αμάθεια, στην εκμετάλλευση και την συμφορά; Γιατί ευτελίζετε τον Πατέρα Θεό, παρουσιάζοντάς Τον, ως μνησίκακο, θυμωσιάρη και μπακαλοδευτερά; Και, αν πράγματι τον τιμάτε, τότε γιατί προκαλείτε Θεό, Αγίους και ανθρώπους με τα προκλητικά ποικιλόμορφα σκάνδαλα; Η ζωή Σας, σεβαστοί ισόβιοι ιεράρχες, δεν συνάδει με τα κηρύγματά Σας. Άλλα μας διδάσκετε και άλλα πράττετε. Είναι ψέμματα; Μήπως σας αδικούμε; Αυτά προς το παρόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: